Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/inspira/domains/inspiragrupa.com/public_html/wp-content/themes/inspira/page.php on line 23 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/inspira/domains/inspiragrupa.com/public_html/wp-content/themes/inspira/page.php on line 23 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/inspira/domains/inspiragrupa.com/public_html/wp-content/themes/inspira/page.php on line 25 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/inspira/domains/inspiragrupa.com/public_html/wp-content/themes/inspira/page.php on line 25

Услови коришћења

Опште одредбе

Овим Условима коришћења се уређују права и обавезе поводом коришћења Инфостуд.цом сајта (у даљем тексту: Сервис) и употребе садржаја са истог сајта.

Сервис се налази на интернет адреси https://inspiragrupa.com

Сервис представља услугу информационог друштва коју пружа ИНФОСТУД 3 ДОО СУБОТИЦА, Владимира Назора 7, 24000 Суботица, Република Србија, матични број: 20175095, ПИБ: 104505119 (у даљем тексту: Компанија).

Овим Условима коришћења уређују се услови и начин под којима посетилац сајта може да користи садржај са сајта.

Приступом и коришћењем овог Сервиса Компаније, односно пријавом на исти, корисници Сервиса пристају на ове Услове коришћења, те на тај начин закључују уговор по приступу са Компанијом као пружаоцем услуге информационог друштва.

Пословање Компаније путем овог Сервиса регулисано је превасходно Законом о електронској трговини, Законом о облигационим односима, Законом о ауторском и сродним правима, Законом о жиговима, Законом о заштити података о личности, као и другим прописима правног система Републике Србије у деловима који нису регулисани наведеним законима.

Компанија је посвећена очувању и примени права о заштити податка о личности која уживају физичка лица. Сврха прикупљања података о личности дефинисана је у Обавештењу о приватности које је доступно на страници: https://inspiragrupa.com/politika-privatnosti/

Опис Сервиса

Сервис је намењен свим заинтересованим правним и физичким лицима која желе да се информишу о раду компаније.

Свако коришћење Сервиса у целости или било ког његовог дела које није у складу са Условима коришћења, сматраће се злоупотребом услуга које пружа Компанија и кршењем Услова коришћења.

Ауторско право на Сервису и на садржају

Компанија има искључиво ауторско право и права интелектуалне својине на Сервису, као и на свим појединим елементима који га чине, као што су: текст, визуелни и аудио елементи, визуелни идентитет, подаци и базе података, програмски код и други елементи Сервиса, којих је аутор.

Неовлашћено коришћење било ког дела Сервиса, или Сервиса у целини, без изричите претходне дозволе у писаној форми издате од Компаније као носиоца искључивог ауторског права, сматраће се повредом ауторског права Компаније и подложно је покретању свих поступака у пуној законској мери.

Сервис може садржати и елементе на којима искључива жиговна права и друга права интелектуалне својине имају друга лица, као што су пословно име, жиг или лого партнера.

Ограничење од одговорности

Сервис може бити привремено недоступан или доступан у ограниченом обиму, као резултат редовног или ванредног одржавања система или у случају унапређења система.

Јурисдикција и решавање спорова

На све што није регулисано овим Условима коришћења примењују се важећи прописи Републике Србије.

На све спорове до којих може доћи између Компаније са једне стране и корисника у вези са коришћењем Сервиса примењују се важећи прописи Републике Србије. Све стране у овом односу се обавезују да спор покушају да реше мирним путем, а уколико у томе не успеју надлежан за решавање спора је Привредни суд у Суботици за правна, односно Основни суд у Суботици за физичка лица.

Суботица, 12.01.2023. године